Правила прийому

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ ДО ВОЗНЕСЕНСЬКОГО ЛІЦЕЮ «ІНСАЙТ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Прийом дітей до Вознесенського ліцею «Інсайт» Вознесенської міської ради Миколаївської ради здійснюється на конкурсній основі Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.03 року

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею «Інсайт». Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Основний конкурсний прийом проводиться у червні після закінчення навчального року. За наявністю вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом у серпні, при цьому зарахування учнів відбувається не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна (приймальна) комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею за погодженням з радою ліцею. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ліцею або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, з кожного окремо, створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора ліцею.

2.7. Не дозволяється вимагати довідок з місця роботи батьків, характеристик на дітей з шкільних установ, де вони перебували.

2.8. Поза конкурсом до ліцею при поданні відповідних документів зараховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, при умові, що вони не мають медичних протипоказань, які відображаються на медичній картці дитини.

2.9. До участі в конкурсі до 10-х профільних класів допускаються випускники 9-х класів на підставі особистої заяви одного з батьків (із зазначенням профілю навчання) на ім’я директора ліцею.

До заяви додаються:

• Свідоцтво про неповну базову загальну середню освіту;

• Додаток до свідоцтва;

• Дві фотокартки дитини (розміром 2 х 3).

• До конкурсної комісії подаються дипломи, грамоти, які підтверджують здобутки учнів на міських, обласних предметних олімпіадах.

2.10. Конкурсні випробування проводяться з таких предметів: до 10 – математичного класу: - української мови (диктант); - математики (письмово); до 10 – правового  класу: - української мови (диктант); - правознавство (письмово).

2.11. Жодним чином не встановлюються пільги для вступників, що мають клопотання від державних, громадських установ, благодійних організацій та окремих громадян, що надають благодійну допомогу.

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсний прийом дітей, які вступають до десятого класу ліцею «Інсайт» проводиться у терміни визначені навчальним закладом, у формі іспитів зазначених у п. 2.10 даних Правил. Адміністрація ліцею, самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.

3.2. Зміст завдань для проведення конкурсних випробовувань має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи (відповідного класу).

3.3. Завдання розробляються педагогічною комісією, затверджуються директором навчального закладу з погодження Управлінням освіти .

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробовувань, що відбуваються в різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються в директора ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею, передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та його заступником та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки.

3.7. Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії та його заступником після виставлення балів.

3.8. Тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожного профілю окремо.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в ліцеї протягом року.

3.10. Результати випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.11. Результати конкурсних випробувань (співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в архіві 3 роки.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.13. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.14. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати довідку, на підставі заяви батьків їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею. Діти, які запізнилися або не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

ІV. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До ліцею «Інсайт» подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, медична картка встановленого зразка та особова справа.

4.3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів із дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається наказом директора ліцею за погодженням з відповідним органом Управління освіти. Проведення додаткових випробувань під час апеляції не передбачено.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу Управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі або вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6. Діти (учні, вихованці), які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор Вознесенського ліцею «Інсайт» несе відповідальність за дотримання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. „Про затвердження Інструкцій про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) за № 389, Правил конкурсного прийому”.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до Вознесенського ліцею «Інсайт» за його результатами покладається на Управління освіти Вознесенської міської ради Миколаївської області.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003р. № 389, Правил конкурсного приймання рішенням Управління освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Управління освітою, що приймає це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Правила конкурсного прийому дітей до Вознесенського ліцею «Інсайт» схвалені педагогічною радою ліцею,протокол № 3, від 14. 04. 2011 року та Радою ліцею , протокол № 1 , від 11.04. 2011 року.