Візитка ліцею

Сучасне суспільство та школа потребують перегляду особистісно-орієнтовного напрямку навчання та виховання, прихильники якого визнають дію зовнішніх факторів( вплив учителя, колективу) основною у розвитку школярів. Новий підхід до розуміння та організації гуманного особистісно-орієнтовного навчання та виховання передбачає визнання індивідуальної особистості школяра на основі виявлення здібностей, схильностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, створення умов для розвитку та самореалізації у навчально-пізнавальній діяльності та поведінці.

  У законі України «Про освіту» чітко визначена мета освіти – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Тільки такі громадяни зможуть розв’язувати найгостріші проблеми, що ставить перед ними сучасна епоха. Молоді люди, які закінчили середню школу, включаються у складну, а іноді і суперечливу систему відносин, і цей процес багато в чому залежить від їх уміння самостійно творчо мислити в умовах не завжди безконфліктного людського спілкування, від уміння правильно сприймати оточуючу дійсність, себе, якості інших людей, людські взаємовідносини, давати їм принципові оцінки. Тому надзвичайно важливо побудувати освіту в комплексі вимог і можливостей ХХІ століття, тобто осучаснити і модернізувати всі її складові.

   Свідченням інноваційного розвитку освіти є створення за рішенням Вознесенської міської ради на базі Вознесенської загальноосвітньої школи №6 закладу нового типу – Вознесенського ліцею «Інсайт» 1 вересня 2002 року.

 У назві ліцею відображено суть ідеї створення цього навчального закладу, бо слово «Інсайт» у перекладі з латині означає акт безпосереднього пізнання, «осяяння», момент вирішення логічного завдання, момент пізнання істини.

Головною метою, з якою створювався ліцей, є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян суспільства у повній загальній середній освіті понад освітній мінімум.

Головними завданнями ліцею є:

- забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; - розвиток особистості учнів, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду ;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- забезпечення допрофесійної та профільної підготовки учнів;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

- створення науково-методичної та матеріально-технічної бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу.

Очікуваний результат діяльності ліцею – це випускник, що є сформованою особистістю із глибокими, міцними знаннями та життєвими компетенціями, а саме:

• максимальним розвитком інтелектуальної та творчої обдарованості;

• всебічним загальнокультурним розвитком;

• вільним володінням комп'ютером;

• володінням двома іноземними мовами;

• прагненням до постійного самовдосконалення духовного, соціального, психічного та фізичного розвитку;

• здатність до професійного самовизначення.

Уся робота спрямована на досягнення кінцевого результату. З цією метою введена рейтингова система оцінювання діяльності учнів у навчально-виховному процесі. Учні ліцею беруть активну участь в предметних олімпіадах, різних конкурсах, змаганнях. З року в рік майже усі випускники ліцею стають студентами вищих навчальних закладів країни І-ІV рівня акредитації.